Ultrazvukový sterilizátor

Ultrazvuková čistička je zariadenie, ktoré využíva ultrazvuk na odstraňovanie nečistôt z povrchu členitých predmetov.

 

 

Čistenie ultrazvukom je fyzikálny proces, využívajúci ultrazvuku. Proces prebieha na rozhraní povrchu čisteného predmetu a kvapalného čistiaceho média. Nečistoty sú rozrušené a následne odplavené z predmetu pomocou mechanickej energie. Zdrojom mechanickej energie je ultrazvukový menič, ktorý je umiestnený na dne vane. Úlohou meniča je privedenú vysokofrekvenčnú energiu z generátora transformovať na mechanicko-akustické kmity, ktoré prostredníctvom dna vane vytvoria v kvapaline homogénne ultrazvukové pole. Pri prechode kvapalinou (médiom) spôsobuje ultrazvuk intenzívne kmitanie molekúl, zahrievanie kvapaliny a vznik miniatúrnych bubliniek v miestach, kde striedavý akustický tlak má záporné hodnoty. Vplyvom podtlaku bublinky postupne expandujú a pri opačnej polarite sa prudko zmršťujú a zanikajú. Tieto miesta označujeme ako tzv. kavitačné centrá. V ich okolí dochádza k rýchlemu nárastu teploty ak tlakovým vlnám s vysokou energiou, ktoré vďaka tomuto periodickému striedaniu akustického tlaku a podtlaku narúšajú väzby medzi povrchom čisteného predmetu a nečistotami. Tento proces sa nazýva kavitácia.