Obchodné podmienky

VOP Spoločnosti BIO NAILS EP s.r.o.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, tj. práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode, tj. vzťahy predávajúceho a kupujúceho.

 

 

I. Vymedzenie základných pojmov

 

1. Predávajúcim sa vždy rozumie:

Podnikateľ : 

BIO NAILS EP s.r.o.
19980477
CZ19980477

So sídlom : Dlouhá 510 Zlín 76001, Česká Republika

Tel: +420 777 075 875

Email: info@bio-nehty.cz

 

2. Kupujúcim sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný na internetovom e-shope predávajúceho na adrese  https://www.bio-nechty.sk/.

 

3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnanie alebo povolania

 

4. Podnikateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Na vzťahy kúpnych zmlúv medzi podnikateľmi sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú. Na vzťahy medzi podnikateľmi sa použijú primerané ustanovenia občianskeho zákonníku.

 

5. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

Tel. kontakt: +421 2 58 27 21 72, +421 2 58 27 21 04

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Ak je kupujúci spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na stránky internetového obchodu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na e-mail kupujúceho, v ktorom pošle kupujúcemu plný text týchto obchodným podmienok a reklamačného poriadku. Na vznik zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv. Uzatvorenú zmluvu je možné zmeniť alebo rušiť len dohodou oboch zmluvných strán, alebo zo zákonných dôvodov.

2. Ak kupujúci nie je spotrebiteľ, je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a kúpna zmluva je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom.

3. Tovar je možné v internetovom obchode predávajúceho objednávať nepretržite. Kupujúci kupuje tovar za cenu, ktorá je platná pri objednaní.

4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu môže kupujúci skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a taktiež môže kupujúci opravovať chyby, ktoré pri zadávaní objednávky vznikli.

5. Pri zostavovaní objednávky má kupujúci možnosť sa zoznámiť s označením tovaru, jeho popisom, jeho hlavnými vlastnosťami, cenou tovaru alebo služby, poprípade spôsobom výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov, spôsobom platby a spôsobom dodania alebo plnenia a náklady na dodanie tovaru. Celková cena bude uvedená v objednávke a v správe, ktorá potvrdzuje prijatie objednávky.

6. Technické kroky smerujúce k odoslaní objednávky sú: výber tovaru, určenie jeho množstva a druhu, napr. podľa farby, odtieňa apod., určenie spôsobu platby, určenie spôsobu dodávky tovaru, kontrola objednávky a celkovej ceny objednávky pred jej odoslaním, možnosť zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, uvedenie údajov kupujúceho, odoslanie objednávky.

7. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom týchto podmienok vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom v okamihu odoslania objednávky. Aktuálne znenie obchodných podmienok obdrží kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky, ktoré bude zaslané na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu. Neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok je reklamačný poriadok.

8. Kupujúci si je vedomý, že kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, mu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších spoločností.

9. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že pre prípad sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku. Objednávka spotrebiteľa je po jej potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupná kupujúcemu na jeho predchádzajúcu žiadosť.

10. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uskutočnenie objednávky sú závislé od tarifu telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa. Každá zo zmluvných strán si nesie svoje náklady na použitie komunikačných prostriedkov potrebných k realizácii obchodu podľa týchto obchodných podmienok.

11. Na darčeky, ktoré sú poskytnuté úplne zadarmo, nie je možné uplatniť akékoľvek práva spotrebiteľa. Na poskytnutie darčeka predávajúcim nie je možné uplatniť právo na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

 

III. Doručenie a prevzatie

 

1. Tovar bude doručený prepravnou službou, ktorú si kupujúci zvolí pri vyplňovaní objednávky.

  1. Pri preberaní tovaru od prepravcu je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar.

 

DOPORUČENIE PRE KUPUJÚCEHO: Zásielku, ktorá vykazuje známky poškodenia, nepreberajte. O vade doručenej zásielky, či odmietnutia prebrania poškodenej zásielky nás prosím bezodkladne informujte prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : info@bio-nehty-cz.

 

3. Ak je tovar poškodený, je kupujúci povinný o tejto skutočnosti čo najskôr informovať buď prepravcu, alebo predávajúceho, podľa druhu vybranej prepravy, a to aj v prípade, že je obal tovaru neporušený.

 

IV. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedku komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo bez udanie dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, beží tato lehota odo dňa prevzatia poslednej časti tovaru alebo tovaru, ktorý bol dodaný v poradí ako posledný).

S odstúpením od zmluvy v zákonné lehote nie je možné spojiť žiadny právny postih. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Pre zaslanie oznámenia o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ využiť nasledujúci formulár:

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

BIO NAILS EP s.r.o.

Dlouhá 510, 76001 Zlín, Česká Republika

Oznamujem/e (*), že týmto odstupujem/e (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru/ o poskytnutí týchto služieb (*)

Dátum objednania (*)/ dátum obdržania (*)

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak je tento formulár posielaný v listinnej podobe)

Číslo účtu, kam žiadam vrátenie kúpnej ceny:

Tel. kontakt:

Dátum (*) Nehodiace sa škrtnite alebo údaje doplňte

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy pošle spotrebiteľ na adresu miesta podnikania uvedenú v čl. I. odst. 1 týchto obchodných podmienok. Predávajúci odporúča spotrebiteľovi, aby v prípade, že chce využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní, uviedol do písomného odstúpenia číslo účtu, na ktorý požaduje vrátenie kúpnej ceny tovaru, vrátane telefónneho kontaktu.

4. Pre prípad, že spotrebiteľ podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od spotrebiteľa do 14 dní od doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté spotrebiteľom už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy nesie spotrebiteľ náklady spojené s navrátením tovaru, ak tovar pre svoju povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou.

6. Predávajúci upozorňuje spotrebiteľa, že neakceptuje vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy formou dobierky z dôvodu nemožnosti kontroly obsahu zásielky.

7. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní nie je možné chápať ako možnosť bezplatného požičania tovaru. Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť právo na náhradu škody a započítať svoj nárok oproti vrátenej kúpnej cene.

8. Na kúpnu cenu, ktorá má byť spotrebiteľovi vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

9. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady dodatočných nákladov a nákladov na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

V. Ochrana osobných údajov

1. Informácie o kupujúcom sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

2. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ nepredá žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

3. Jednotlivé zmluvy sú po uzatvorení archivované, a to v elektronickej podobe a sú prístupné iba predávajúcemu.

 

VI. Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

1) Pre prípad sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia sporu, ktorým je pre tieto prípady Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie je možné nájsť na internetových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk

 

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. Povinnosť oznámenia zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením ich nového znenia v eshope predávajúceho na stránke www.bio-nechty.sk.

2. Právne vzťahy osobitne týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré platia na území Slovenskej republiky.

3. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim sú upravené Reklamačnými poriadkom.

4. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 29.11.2020 a vťahujú sa na všetky kúpne zmluvy, ktoré boli uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim po nadobudnutí ich účinnosti.

 

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

BIO NAILS EP s.r.o. – predaj značkovej nechtovej kozmetiky, pedikérskych potrieb, prírodnej BIO kozmetiky a umelých rias platný pre všetky obchody uskutočnené od 29.11.2021

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný za účelom vybavovania reklamácií v rámci vzťahov medzi predávajúcim – BIO NAILS EP s.r.o., IČ 19980477, sídlom Dlouhá 510, 76001 Zlín, Česká Republika a kupujúcim (spotrebiteľom) v súlade s §18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ust. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov.

 

I. Úvodné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok sa uplatňuje najmä na predaj v internetovom obchode predávajúceho www.bio-nechty.sk (ďalej len „eshop“).

2. Tento reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných predávajúcim.

3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný predávajúcim na eshope www.bio-nechty.sk.

4. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec výkonu svojho povolania uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim, alebo s ním inak jedná. Ak je zmluvná strana spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami platnými právnymi predpismi.

5. Podnikateľom je každá osoba, ktorá uzatvára zmluvu súvisiacu s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samotnom výkone svojho povolania, poprípade osoba, ktorá jedná menom alebo na účet podnikateľa. Ak je kupujúcim osoba, ktorá je podnikateľom, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami príslušným právnym predpisom.

 

II. Všeobecné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. občianskeho zákonníku v znení neskorších predpisov).

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Tovar má vadu, ak nie je v dohodnutom množstve, kvalite alebo dizajne, ak neboli kvalita a dizajn dohodnuté, má tovar vadu, ak nie sú kvalita a dizajn vhodné pre účel zjavný zo zmluvy, inak pre účel obvyklý. Za vadu sa považuje aj dodanie inej veci. Za vadu sa považujú aj vady v dokladoch nutných pre užívanie veci. Ak plynie z prehlásenia predávajúceho alebo dokladu o predaní, že predávajúci dodal menšie množstvo vecí, nevzťahujú sa na chýbajúce veci ustanovenia o vadách.

4. Právo kupujúceho zo zodpovednosti za vady zakladá vada, ktorú má vec pri prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa objaví až neskôr. Právo kupujúceho založí aj vada, ktorá vznikla neskôr, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

5. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, alebo také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakáva s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy

b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa vec tohto druhu obvykle používa

c) vec odpovedá kvalitou alebo dizajnom dohodnutému vzorku alebo predlohe, ak bola kvalita alebo dizajn dohodnuté na základe vzorku alebo predlohy,

d) je vec v dohodnutom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

6. Kupujúci je povinný tovar podľa možností prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak predávajúci tovar posiela, prehliadne ho kupujúci keď bude tovar dopravený do miesta určenia. Zjavne poškodený tovar alebo jeho obal pri doručení je treba ihneď riešiť s dopravcom a zapísať nezrovnalosti do odovzdávacieho protokolu. Kupujúci nie je povinný takýto tovar prevziať a o zistenom poškodení bez zbytočného odkladu informuje predávajúceho.

7. Vo vzťahu k spotrebiteľovi platí, že vada ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak predávajúci nepreukáže opak.

8. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Právo zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú. Na veciach, ktorých bežné použitie spočíva v ich spotrebovaní alebo spracovaní, je vyznačená ich najkratšia trvanlivosť. Na veciach, ktoré sa rýchlo kazia, je vyznačená doba, po dobu ktorej je možné vec používať.

9. Ak sú vady podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie vady opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) na odstúpenie od zmluvy.

10. Kupujúci oznámi predávajúcemu aké právo podľa predchádzajúceho odseku chce uplatniť, a to zároveň s oznámením vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Voľbu uplatneného práva nie je možné meniť bez súhlasu predávajúceho, to neplatí ak kupujúci žiada opravu veci, ktorá sa ukáže byť neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote či oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

11. Ak kupujúci v rámci reklamácie včas nešpecifikuje právo zo zodpovednosti za vady veci, ktoré si praje uplatniť, má právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Rovnaké práva má kupujúci vtedy, keď je vada na veci nepodstatným porušením zmluvy.

12. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci bez vád, voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

13. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho.

14. Kupujúci spotrebiteľ má právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave, alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne.

15. Pre uplatnenie záruky je nevyhnutné predávajúcemu predložiť daňový doklad (faktúru), ktorý slúži ako záručný list, ostatnú k tovaru priloženú dokumentáciu ako aj reklamovaný tovar.

16. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže veci vrátiť v tom stave, v akom ju prevzal. To neplatí ak:

a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,

b) kupujúci použil vec ešte pred objavením vady,

c) nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo zanedbaním, alebo

d) predal vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil pri obvyklom použití; ak sa tak stalo len z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu do výše, v ktorej mal z použitia alebo predaja veci prospech.

17. Ak neoznámi kupujúci vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

18. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

a) mechanickým poškodením tovaru,

b) neprimeraným zaobchádzaním s tovarom

c) z dôvodu vyššej moci

d) elektrickým prepätím,

e) vystavením slnečnému žiareniu, najmä u UV gélov (dochádza k samovoľnému vytvrdnutiu gélu),

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosti, vlhkosti, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredí, ktoré je priamo predávajúcim alebo výrobcom určené,

g) neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, neodborným zásahom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

h) nadmerným zaťažovaním

i) úpravou tovaru, ktorá bola vykonaná kupujúcim

Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými podmienkami, medzi kupujúcim a predávajúcim výslovne dohodnuté, vymienené alebo predávajúcim deklarované, pripadne je možné ich očakávať vzhľadom k reklame alebo obvyklému užitiu tovaru.

19. Na darčeky, ktoré predávajúci poskytuje bezplatne v rámci kúpnej zmluvy na iný platený tovar, nie je možné uplatniť záruku ani práva zo zodpovednosti za vady na veci. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný tovar, ktorý je poskytovaný ako darček vrátiť v pôvodnom stave predávajúcemu.

 

III. Spôsob vybavovania reklamácie

1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Reklamáciu tovaru je možne uplatniť na tejto adrese predávajúceho: BIO NAILS EP s.r.o., IČ 19980477, Dlouhá 510, PSČ 760 01 Zlín, Česká Republika (adresa prevádzky predávajúceho).

2. Ak je v záručnom liste uvedená iná osoba, ktorá je určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste, ktoré je bližšie kupujúcemu, uplatní kupujúci právo na opravu u toho, kto je určený k vykonaní opravy. Osoba takto určená k oprave opraví vec v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.

3. Predávajúci alebo im poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď po doručení reklamácie, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava primeraná doba potrebná k odbornému posúdeniu vady, podľa druhu výrobku alebo služby.

4. Reklamovaný tovar bude dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodení a v prípade krehkého tovaru označené symbolmi; balík bude označený viditeľným nápisom „REKLAMÁCIA“ a bude o bude obsahovať: kompletný reklamovaný tovar (vrátane všetkého príslušenstva), odporúčame priložiť kópiu daňového dokladu, podrobný opis vady a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä spiatočnú adresu a tel. číslo). Bez zhora uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj vady tovaru. Kupujúci si taktiež zvolí požadovaný spôsob vysporiadania reklamácie. (viz. Čl. 2 odsek 9.)

5. K tovaru bude priložený daňový doklad, a k niektorým výrobkom aj záručný list. Ak nie je k tovaru priložený záručný list, slúži k uplatnení reklamácie daňový doklad.

6. Ak kupujúci uplatní právo zo zodpovednosti za vady, potvrdí mu predávajúci v písomnej podobe, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania (reklamačný protokol). Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. Pokiaľ kupujúci spotrebiteľ zaslal tovar do reklamačného konania prepravnou službou, obdrží reklamační protokol prostredníctvom e-mailu.

7. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru do reklamácie v prípadoch, kedy reklamovaný tovar a/alebo jeho súčasti sú nekompletné, znečistené alebo nesplňujú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné predanie tovaru k reklamačnému konaniu, ibaže sa jedná o znečistenie obvyklé.

 

IV. Lehoty pre vybavenie reklamácie

1. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci vydá kupujúcemu o vybavení reklamácie potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

2. V prípade, že tovar reklamuje kupujúci podnikateľ, vybaví predávajúci reklamáciu v čo najkratšej možnej lehote.

3. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie kupujúcim. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:

a) pri poštových zásielkach – deň doručenia reklamácie predávajúcemu,

b) pri doručení elektronickou poštou – deň doručenia elektronickej poštovej správy na adresu elektronickej pošty (email) predávajúceho.

4. Beh lehoty pre vybavenie reklamácie je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iné podklady apod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej dobe. Lehota je od tohto dáta pozastavená až do dodanie vyžiadaných podkladov kupujúcim.

5. Ak kupujúci spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu.

6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

9. Tovar bude po vybavení reklamácie zaslaný prepravnou službou na adresu kupujúceho. Predávajúci spoločne s tovarom predá kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedené dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o oprave a dobe trvania reklamácie, pripadne odôvodnenie, prečo reklamácia nebola prijatá.

 

V. Náklady spojené s vybavením reklamácie

1. Náklady spojené s dopravou tovaru budú kupujúcemu predávajúcim uhradené za predpokladu, že reklamácia bude oprávnená, kupujúci zašle žiadosť o preplatenie nákladov spojených s dopravou tovaru a doloží ich výšku. Preplatené budú iba nevyhnutné náklady (najnižšie možné) vynaložené na dopravu tovaru, teda poštovné. Kupujúci spotrebiteľ musí o preplatenie týchto nákladov požiadať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od konca lehoty pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.

2. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru zo záručnej opravy do dvoch mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu za uskladnenie poplatok vo výši 2,- EUR denne za každý deň omeškania s vyzdvihnutím tovaru.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

2. V prípade sporu medzi predávajúcim a spotrebiteľom je spotrebiteľ oprávnený sa obrátiť na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je pre tieto prípady Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie je možné nájsť na stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk.

3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 29.11.2021 a vťahuje sa na všetky reklamácie, ktoré byli uplatnené po jeho účinnosti.